OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Footshop s.r.o.
se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika
identifikační číslo: 24288128
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 192700

pro provozování on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.footshop.cz

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Footshop s.r.o., se sídlem Pobřežní 667/78, identifikační číslo: 24288128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 192700, vložka C (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.footshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

OBSAH

 1. Úvodní ustanovení

 2. Uživatelský účet

 3. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu, který je spotřebitelem

 4. Uzavření kupní smlouvy

 5. Cena zboží a platební podmínky

 6. Odstoupení od kupní smlouvy

 7. Přeprava a dodání zboží

 8. Práva z vadného plnění

 9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 10. Prohlášení o ochraně soukromí

 11. Závěrečná ustanovení

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 4. Znění obchodních podmínek a jejich součástí může prodávající jednostranně v souladu se zákonem měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá kupujícímu přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nebo jejich součástí.

II.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

 2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 4. Údaje uvedené kupujícího při registraci jsou rozděleny na povinné položky a volitelné položky. Povinné položky tvoří nezbytné údaje pro uzavření a realizaci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Volitelné položky může kupující prodávajícímu dobrovolně poskytnout a takto poskytnuté údaje zvyšují komfort kupujícího při plnění smlouvy, nebo slouží k personalizaci kupujícího pro lepší zaměření obchodních sdělení.

 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v případě, že prodávající změní technologii na nekompatibilní s předchozím systémem.

 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 9. Prodávající neručí za funkcionalitu zákaznického účtu, a vyhrazuje si právo měnit funkčnost uživatelského účtu bez předchozího upozornění.

III.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy 

kupujícímu, který je spotřebitelem

 

 1. Kupujícím, kteří hodlají vstoupit s prodávajícím do smluvního vztahu, sděluje prodávající informace, které kupující nalezne v dokumentu:

 1. Dále prodávající dává k dispozici kupujícímu obsah následujících dokumentů:

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a dále dokumenty uvedenými v článku III.2. těchto obchodních podmínek.

IV.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, které je prodáváno za méně než 10 % ceny obvyklé nebo je-li prodáváno za cenu nižší než 30 Kč (cena dopravy se nepovažuje za cenu zboží).

 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kuponů než jeden.

V.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které mu budou nabídnuty při dokončení objednávky. Cenu zboží bude vždy možno uhradit bankovním převodem, dobírkou při doručení a alespoň jedním z dalších online platebních nástrojů, podle aktuální dostupnosti.

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. V.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle platných právních předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Kupující dále nemá právo odstoupit od smlouvy na zboží, jehož limitovaná možnost zakoupení byla výhrou v soutěži s označením „raffle“, neboť se jedná o smlouvu jejímž předmětem je hra podle § 1840 písm. c) občanského zákoníku.

 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1. nebo VI. 2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 

 4. Prodávající dále nad rámec článku VI.3. poskytuje kupujícímu lhůtu na vrácení zboží formou smluvního odstoupení od smlouvy (kromě zboží pro něž je právo vrácení vyloučeno) v období mezi patnáctým (15.) a třicátým (30.) dnem od data převzetí zboží. 

 5. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtách uvedených v článku VI.3 a VI.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář ke stažení ZDEOdstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího help@footshop.cz.

 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.3. nebo VI.4. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. V případě uhrazení zboží na dobírku bude peněžní prostředky vráceny na bankovní účet v ostatních případech budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.4. obchodních podmínek (smluvní odstoupení) má kupující nárok na vrácení kupní ceny zboží (po odečtení případných dodatečných nákladů nebo nároků prodávajícího), a to vrácením peněžních prostředků přijatých od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo formou kreditu nebo poukázky v hodnotě kupní ceny vráceného zboží použitelných na další nákupu produktů v prodejně nebo na internetovém obchodu prodávajícího.

 9. V případě, kdy odstoupení od kupní smlouvy podle článku VI.3. nebo VI.4. obchodních podmínek je realizováno prostřednictvím obchodního místa prodávajícího mimo území České republiky (smluvní partner prodávajícího), není prodávající povinen bezprostředně kupujícímu vyplatit peněžní prostředky nebo vydat poukázku (kredit). Kupující je v takovém případě povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu (IBAN), na který mu budou peněžní prostředky do 14 dnů poukázány. V případě poukázky (kreditu) sdělí kupující prodávajícímu korespondenční nebo emailovou adresu, na kterou mu bude poukázka do 14 dnů zaslána.

 10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 11. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V případě platby předem, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část stejným způsobem jako byla přijata, nebo na bankovní účet kupujícího, přičemž volba je na prodávajícím. Prodávající oprávněn postup podle tohoto článku použít zejména v případě zjevné chyby v ceně zboží. 

 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Není-li vrácení dárku možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

 13. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kuponů než jeden, nebo pokud je použita více jak 20 % sleva na již zlevněné zboží.

VII.

Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů na poštovné a vynaložené poplatky v celkové paušální výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a vedle toho, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající dále oprávněn zařadit jej na svůj seznam nespolehlivých kupujících (dále jen „blacklist“), přičemž všechny osoby zapsané na blacklistu prodávajícího jsou v případě dalšího nákupu povinni zaplatit za objednané zboží před jeho odesláním. Tento seznam nespolehlivých kupujících je veden prodávajícím, slouží pouze vnitřní potřebě prodávajícího a není žádným způsobem zveřejňován.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Výše dopravy a další informace jsou uvedeny na adrese: https://www.footshop.cz/cs/doprava

VIII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Ustanovení uvedená v čl. VIII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady nalezne kupující zde: https://www.footshop.cz/cs/vraceni

IX.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 4. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

X.

Ochrana osobních údajů a soukromí

 1. Tím, že kupující/návštěvník webového rozhraní obchodu (dále jen „kupující/návštěvník) prochází webové rozhraní obchodu prodávajícího, kontaktuje prodávajícího prostřednictvím sociálních médií, nebo prodávajícímu své údaje poskytujete jinak (včetně účasti v soutěžích nebo při návštěvě akcí zveřejněných na webovém rozhraní obchodu) potvrzuje taková osoba, že si přečetla ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně osobních údajů a soukromí.

 2. Prodávající je správcem osobních údajů o kupujícím a údajů o návštěvnících webového rozhraní obchodu.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Údaje o osobě kupujícího získává prodávající výlučně od kupujícího. Prodávající nezískává žádné údaje o kupujícím/návštěvníkovi z jiných externích zdrojů, s výjimkou údajů poskytovaných z účasti návštěvy webového rozhraní obchodu. 

 2. Osobní údaje, které kupující/návštěvník poskytne prodávajícímu mohou zahrnovat: 

 1. údaje o osobě kupujícího: jméno, příjmení; e-mailová adresa; telefonní číslo; informace o bankovním účtu; pohlaví; vaše datum narození; údaje uvedené v korespondenci; aktualizace údajů, které byly prodávajícímu poskytnuty;

 2. údaje o návštěvnících webového rozhraní obchodu v rozsahu IP adresa; uživatelské jméno; podrobnosti o platbách; historii objednávek; název domény a země, které posílají požadavek na data; typ a verze prohlížeče; typy a verze doplňků prohlížeče; operační systém a platforma; údaje o návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na webové rozhraní obchodu, přes webové rozhraní obchodu nebo z webového rozhraní obchodu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění a dalších údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování;

 3. údaje o zboží, které prodávající poskytuje kupujícímu: údaje potřebné k poskytování zboží (včetně údajů z formulářů k otevření účtu, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, doručovací adresy, požadavky a omezení spojených s doručením, obchodních referencí a daňových informací); údaje pro zákaznické služby, a údaje pro řízení vztahů se zákazníky a marketing;

 4. pokud k navázání kontaktu s prodávajícím nebo zjištění informací o zboží prodávajícího použije kupující sociální média, údaje z profilu sociálních médií (včetně preferencí a komunikace s prodávajícím na Facebooku, Instagramu a Twitteru) a údaje, které zveřejňuje kupující/návštěvník na profilu prodávajícího, které souvisí s podnikáním prodávajícího;

 5. pokud návštěvník/kupující navštíví akce prodávajícího, fotografie a videozáznamy z akce (o čemž budou účastníci akce informování také v průběhu akce).

POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Prodávající shromažďuje, používá a uchovává osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:

  1. Pokud návštěvník/kupující navštíví webové rozhraní obchodu:

 1. k umožnění získání přístupu a používání webového rozhraní obchodu;

 2. k poskytování technické podpory;

 3. k poskytování informací a služeb, které od prodávajícího kupující/návštěvník požaduje;

 4. k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb a webového rozhraní obchodu;

 5. k uchování informací o preferencích návštěvníků/kupujícího k přizpůsobení webového rozhraní obchodu individuálním zájmům;

 6. k rozpoznání návštěvníka webového rozhraní obchodu při opětovném přístupu;

 7. ke zpracování objednávek na zboží nebo služby;

 8. ke zlepšování a údržbě webového rozhraní obchodu a k sestavování statistik návštěvnosti webového rozhraní obchodu.

 

Tyto informace budou zcela anonymizované a konkrétní osobu kupujícího/návštěvníka nebude možné ze shromážděných údajů identifikovat. Tyto informace budou uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů.

 

  1. Pokud prodávající poskytuje kupujícímu zboží nebo služby:

 1. za účelem poskytnutí objednaného zboží nebo služby (včetně možnosti potvrzovat a zpracovávat objednávky, pro správu zákaznického účtu, daní a výdajů, pro účely fakturace a vymáhání dluhů);

 2. za účelem řešení dotazů nebo problémů, které se vyskytnou u prodaného zboží nebo u poskytnutých služeb, včetně veškerých otázek, které může mít kupující o způsobu, jakým jsou shromažďovány, uchovávány a používány jeho osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií údajů, které o osobě kupujícího prodávající vede. 

 

Údaje uvedené v písm. a) a b) budou Prodávajícím uchovávány v obecné archivační lhůtě, která činí 5 let.

 

  1. Pokud poskytl Kupující Prodávajícímu souhlas pro marketingové účely, zpracovává Prodávající osobní údaje Kupujícího pro zasílání marketingových nabídek nebo obchodních sdělení formou e-mailů, poskytujících informace o produktech a službách prodávajícího a reklamních sdělení.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. 

 

  1. Pokud si Kupující zřídil u Prodávajícího zákaznický účet, zpracovává Prodávající osobní údaje o Kupujícím v rozsahu článku X.5.2 a X.5.3.

 

Údaje uvedené v zákaznickém účtu zpracovává Prodávající po dobu trvání registrace Kupujícího jako zákazníka Prodávajícího, do doby zrušení zákaznického účtu. Následně jsou údaje ze zákaznického účtu ukládány po přiměřenou dobu pouze v rozsahu základních identifikačních údajů a údajů o tom, z jakého důvodu byl zákaznický účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh

  1. Za účelem dodržování veškerých postupů, zákonů a předpisů, které se na Prodávajícího vztahují.

  2. Za účelem vykonávání nebo hájení zákonných práv Prodávajícího.

PRÁVNÍ ZÁKLAD POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právní základ používání osobních údajů, které je popsáno v tomto článku o ochraně osobních údajů a soukromí, je následující: 

 1. používání osobních údajů je pro prodávajícího nutné k plnění jeho závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s kupujícím (např. k vyřízení objednávky, dodání zboží, uplatnění reklamace vad zboží, k dodržení podmínek používání webového rozhraní obchodu, apod.);

 2. používání osobních údajů je nezbytné k dodržení zákonných povinností prodávajícího, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu);

 3. pokud neplatí možnost (a) ani (b), je používání osobních údajů nutné pro legitimní zájmy prodávajícího (např. provozovat webové rozhraní obchodu; poskytovat zboží a služby kupujícímu, provádět a přijímat platby)

 

 1. Jiné osobní údaje může prodávající používat, pouze pokud k tomu dal kupující svůj souhlas (který může kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).

 2. V budoucnosti může jiné použití osobních údajů podléhat udělení souhlasu kupujícího (který může kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže). 

 3. Pokud kupující udělil souhlas se zpracováním osobních údajů nad rozsah plnění povinností vyplývající ze smlouvy nebo objednávky (zejména pro marketingové účely), může svůj souhlas kdykoli odvolat – v takovém případě může kupující kontaktovat prodávajícího na zvláštní kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů: privacy@footshop.cz, a prodávající osobní údaje pro odvolané účely nebude dále využívat. 

SOUBORY COOKIE

 1. Některé stránky na webovém rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník/kupující navštíví webové rozhraní obchodu. 

 2. Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho webového rozhraní obchodu používáme tyto cookies:

 1. Návštěvník/kupující webového rozhraní obchodu může mít kontrolu nad tím, jaké cookies prodávající zpracovává. K tomuto může návštěvník/kupující použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Nebo může návštěvník používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však návštěvník webového rozhraní obchodu zakáže i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožní tím fungování některým funkcím. Vypnutím analytických cookies zobrazování marketingových nabídek návštěvník nezabrání, jen pro něj budou méně relevantní.

 2. Pokud návštěvník/kupující bude používat webové rozhraní obchodu, a neučiní opatření popsaná v článku X.12., souhlasí s používáním souborů cookies ze strany prodávajícího, jak je popsáno v těch obchodních podmínkách.

PRÁVA OSOB O NICHŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

 1. V souvislosti s osobními údaji má každá osoba, o níž jsou takové údaje zpracovávány následující práva:

Právo na přístup – oprávnění požádat Správce o přístup k osobním údajům, které o poskytovateli Správce zpracovává, zejména v rozsahu: 

Právo na opravu – oprávnění poskytovatele požádat Správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů

Právo na výmaz – oprávnění poskytovatele požádat Správce, aby vymazal osobní údaje (pokud tak již Správce neučinil sám), pokud dojde k některé z následujících situací:

Právo na omezení zpracování – právo požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR právo získat osobní údaje, které se poskytovatele týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má poskytovatel právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas dán, kdykoliv odvolat

Právo vznést námitku – právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce

Právo podat stížnost –právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. Všechny výše uvedené požadavky prodávající posoudí a v přiměřené lhůtě na ně bude reagovat (vždy však nejpozději v zákonem předepsaných lhůtách). 

 2. Prodávající však upozorňuje, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z výše uvedených požadavků vyloučeny. Pokud taková výjimka nastane, sdělí tuto skutečnost prodávající v odpovědi na doručený požadavek. Než bude prodávající na požadavky reagovat, může od žadatele požadovat, aby mu poskytl informace nezbytné k ověření jeho totožnosti.

BEZPEČNOST

 1. Prodávající klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do administrativních prostor prodávajícího, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do systémů prodávajícího a používání antivirového softwaru. 

 2. Při poskytování osobních údajů mohou být osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli prodávající vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, které jsou mu kupujícím poskytovány, ochránil, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto kupující bere na vědomí a přijímá, že prodávající nemůže zaručit bezpečnost osobních údajů, které jsou přenášeny na webové rozhraní obchodu prodávajícího, a že takový přenos probíhá na jeho nebezpečí. Jakmile prodávající osobní údaje obdrží, bude používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, aby zabránil neoprávněnému přístup k těmto údajům. 

 3. Pokud osobě kupujícího/návštěvníka prodávající přidělil heslo, nebo pokud si kupující zvolil heslo, které mu umožňuje přístup k zákaznickému účtu, odpovídá taková osoba za udržení tohoto hesla v tajnosti.

 4. Webové rozhraní obchodu a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami, včetně partnerských sítí a společností skupiny prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že tyto ustanovení o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďuje prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu a stránek na sociálních médiích, a že nemůže nést odpovědnost za osobní údaje, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky o ochraně soukromí a osoba na ně přistupující by se s nimi měla seznámit, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. 

 

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztah založený kupní smlouvou se řídí Českým právem i v případě, kdy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek v podobě osoby kupujícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky. 

 4. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce 

 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

 6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.09.2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.footshop.cz.

 7. Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování U Pergamenky 1522/2 Praha 7, 17000

adresa elektronické pošty help@footshop.cz

telefon +420 773 338 393; +420 226 289 289.

 

 

V Praze dne 31.08.2020

 

Obchodní podmínky platné do 8.9.2020 naleznete ZDE