Pravidla soutěže „Harry Potter x Vans“ 7.6.2019

Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

Footshop s.r.o.

se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 242 88 128

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 192700

(dále jen „Organizátor“ nebo „Pořadatel“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Organizátor organizuje marketingovou soutěž s názvem „Harry Potter x Vans“ (dále jen „Soutěž“) a tímto dokumentem upravuje její úplná a jasná pravidla. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá dne 7.6.2019 od 9:00h do 20:00h na eventu s označením Launch event | Harry Potter x Vans pořádaném v prostorách Organizátora ve Vnitroblocku, a adrese Tusarova 31, Praha 8 – Holešovice (dále jen „Event“)(dále jen „Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).

Soutěž končí po určení výherce, případně jeho vylosování, a po oznámení výhry.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI (dále je „Základní podmínky účasti“)

Každá fyzická osoba bez omezení občanství, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže za předpokladu, že vyhoví veškerým následujícím základním podmínkám:

 • je vzhledem k svému věku svéprávná;
 • nezletilé, omezené nebo nesvéprávné osoby se mohou zúčastnit Soutěže pouze se souhlasem svého zákonného zástupce;
 • není v pracovním nebo obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k osobám personálně a majetkově s Organizátorem spjatým, včetně osob takovým osobám blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;

(dále jen „Účastník“ nebo „Soutěžící“)

 1. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti Účastníci, kteří:
  • nesplní základní nebo zvláštní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
  • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží (Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení Účastníka ze soutěže při podezření na podvodné jednání);
  • uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
 2. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy, která by mu mohla vzniknout.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo učinit taková opatření, aby se Soutěže nemohli zúčastnit ti, kterým to zákon a tyto pravidla neumožňují.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI (dále jen „Zvláštní podmínky účasti“)

Každá osoba, která se chce Soutěže zúčastnit, musí v Době konání Soutěže a na Místě konání Soutěže vyplnit a podepsat soutěžní listinu v rozsahu – jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo a kontaktní adresa pro zaslání výhry (dále jen „Soutěžní listina“).  

Vyplněním a podpisem Soutěžní listiny se soutěžící  zařazuje do Soutěže.

Každý Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžícím může být pouze ten, kdo splnil Základní podmínky účasti a Zvláštní podmínky účasti.

 • V průběhu Doby konání Soutěže a na Místě konání Soutěže bude Organizátor konat jednotlivé vědomostní kvízy z tematických oblastí knihy a filmu Harry Potter, a to (1) Bylinkářství, (2) Historie, (3) Lektvary, (4) Jasnovidectví a (5) Studia mudlů.
 • V jednotlivých tematických kvízech může Soutěžící získat za správné odpovědi na otázky vytvořené Organizátorem stanovený počet bodů.
 • Maximální počet bodů, který je možné získat v jednotlivých tematických oblastech je následující: (1) Bylinkářství – 5 bodů, (2) Historie – 6 bodů, (3) Lektvary – 3 body, (4) Jasnovidectví – 1 bod a (5) Studia mudlů – 3 body.
 • Maximální počet bodů, které může Soutěžící získat za správné zodpovězení otázek ve všech tematických kvízech je 18 bodů.
 • Výhercem se stane ten Soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů z tematických kvízů ze všech soutěžících v Soutěži (dále jen „Výherce“).
 • V případě, že více soutěžících v Soutěži získá shodný nejvyšší počet bodů, rozhodne o Výherci losování provedené Organizátorem. Organizátor v případě podle přechozí věty provede po ukončení Doby konání soutěže ve 21:30h náhodné slosování soutěžících se shodným nejvyšším počtem bodů z tematických kvízů. Slosování proběhne ve vhodném losovacím zařízení Organizátora v Místě konání Soutěže.
 • Výherce obdrží výhru poštovní zásilkou na kontaktní adresu uvedenou v Soutěžní listině dle podmínek uvedených v článku CENY V SOUTĚŽI.

CENY V SOUTĚŽI

Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech vyhrát následující výhru:

 • 2x letenka z Prahy do Londýna běžnou linkou s přednostním nástupem a
 • 2x vstup pro dospělého do Warner Bros studia v Londýně

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastí v Soutěži, zejména vyplněním a podpisem Soutěžní litiny, vyjadřuje Účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení této Soutěže. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Účastník v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a kontaktní telefon. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník Soutěže Organizátorovi po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 6 měsíců ode dne skončení Soutěže pro interní vyhodnocení pravidel soutěže a pro archivační účely.
 • Účastník má právo přístupu k těmto svým osobním údajům, právo na vysvětlení, právo opravit osobní údaje, zablokovat je nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci. Organizátor však upozorňuje, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z výše uvedených požadavků vyloučeny. Pokud taková výjimka nastane, sdělí tuto skutečnost Organizátor v odpovědi na doručený požadavek.
 • Zpracování osobních údajů Účastníka bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud Organizátor nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.
 • Osobní údaje Účastníka budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám Organizátora k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti.
 • Organizátor klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.
 • Účastník má právo, domnívá-li se, že Organizátor provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákony:

požádat Organizátora o vysvětlení;

požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav; Organizátor je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost shledána oprávněnou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel ani Organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek zasílaných Soutěžícímu v souvislosti s touto Soutěží.
 • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry Výherci.
 • Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo podobné hodnoty.
 • Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění.
 • Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátor neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany Výherce.
 • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel Soutěže leží důkazní povinnost na Účastníkovi/Výherci. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než je uvedeno v těchto pravidlech Soutěže.
 • Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník Soutěže provedením internetové registrace pokladního dokladu (účtenky) v době konání Soutěže vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze dne 5. 6. 2019